Privacyverklaring


Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en achten de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen, en tot wie u zich kunt wenden ingeval van vragen.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Lekkerland Nederland B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son

Tel.: +31 (0)44 264 4400                     
E-Mail: levering@lekkerland.nl

 

Functionaris voor gegevensbescherming: Mevr. D. van Dalen – Sieben

privacy@lekkerland.nl

Toepasselijkheid

 

Deze privacy verklaring is van toepassing op (bezoekers van) www.levering.lekkerland.nl.

Op onze website worden mogelijk links aangeboden die naar websites van andere exploitanten leiden. Hierop is deze privacyverklaring niet van toepassing.

Moet ik mijn gegevens verstrekken?

Als u onze website bezoekt, worden automatisch gebruiksgegevens opgeslagen. Een deel van de verzamelde gegevens is noodzakelijk voor het gebruik van een website. Daarnaast verwerken wij uw gegevens ook om na een belangenafweging in onze gerechtvaardigde belangen te voorzien. Dit stelt ons in staat om de aangeboden diensten voortdurend te verbeteren. Op de volgende pagina's vindt u de achtergronden van onze belangen en of en resp. hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens of het gebruik zelf kunt deactiveren.

Om gebruik te maken van onze dienstverlening of om een verzoek te verzenden, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. U kunt zelf beslissen of u gebruik wilt maken van deze aanbiedingen en daarvoor uw gegevens wilt verstrekken. Vanzelfsprekend verwerken wij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ons uw gegevens beschikbaar hebt gesteld.

U dient er rekening mee te houden dat indien u gegevens verstrekt over andere personen, u vooraf hun toestemming hiervoor moet hebben en hen geïnformeerd moet hebben over de doeleinden van het doorgeven – zoals deze zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij verzoeken u deze informatie ook aan de personen door te geven die u hierbij betrekt voor het gebruik van onze diensten, zoals familieleden en gevolmachtigden.

Welke gegevens worden verwerkt?
I.                 Uw bezoek aan onze website

 

Verwerkte gegevens en verwerkingsdoeleinden:

§  Dienstverlening: Om onze website te kunnen bezoeken en gebruiken, moeten de vermelde gegevens worden verzameld.

§  Gegevensbeveiliging: Elke toegang tot onze website wordt opgeslagen in een protocolbestand. Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de gegevensbeveiliging.

§  Optimalisatie van het internetaanbod incl. profilering: Wij verbeteren onze websites voortdurend om u een optimale ervaring te bieden. Hiertoe verzamelen, bewaren en verwerken onze dienstverleners de verstrekte gegevens over uw bezoek in het kader van een opdracht. Noch wij, noch de gemachtigde dienstverleners koppelen uw bezoekgegevens aan uw naam of andere persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Het IP-nummer wordt geanonimiseerd voordat het voor statistische doeleinden wordt gebruikt.

 

Gegevens

Dienstverlening

Gegevensbeveiliging

Optimalisatie en facturatie van reclamecampagnes incl. profilering

IP-adres

x

X

 

Naam van het opgevraagde bestand

 

X

X

Aantal overgedragen gegevens

 

X

Opgeroepen website

x

 

X

Verwijzende URL (de eerder bezochte website)

 

X

X

User agent die uw browser stuurt (alleen voor mobiele versie of automatische spraakbesturing)

x

X

X

Session cookie

X

X

X

Datum en tijdstip van toegang

 

X

X

URL van de opgeroepen webpagina/download

 

 

X

Huidig tijdstip

 

 

X

Tijdstip van het klikken

 

 

X

ID van de bezoeker zonder identificatie

 

 

X

Browsertype,

Browserversie,

Browserresolutie (binnenste venstergrootte),

Browsertaal,

Beeldschermformaat,

Beeldschermresolutie, incl. kleurintensiteit

x

 

X

Cookie aan/uit

x

 

 

Javascript aan/uit

x

 

 

 

Daarnaast worden de bovengenoemde gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden in het kader van belangenafwegingen in het kader van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG (hierna ‘AVG”)). Deze belangen worden hieronder benoemd:

 

·        Indien zich in ons bedrijf een beveiligingsincident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, zijn wij verplicht om dit incident te melden aan de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 33 AVG). Aangezien het ons gerechtvaardigd belang is om deze wettelijke meldingsplicht zo snel mogelijk na te komen, kan het gebeuren dat - in het kader van het oplossen van het betreffende beveiligingsincident - gegevens over uw persoon verwerkt worden. De meldingen van deze beveiligingsincidenten aan toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming omvatten geen van u verzamelde persoonsgegevens.

·        Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te garanderen, voeren wij regelmatig veiligheidstests en werkzaamheidsproeven uit, in welk kader uw bovengenoemde gegevens verwerkt kunnen worden.

·        Het is in ons belang om in geval van rechtsvervolging bewijsmateriaal te bewaren tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken. Hiertoe bewaren wij de bijbehorende gegevens over uw persoon overeenkomstig deze verjaringstermijnen.

·        Bovendien is het in ons belang verdachte gevallen na te gaan en bij een concrete verdenking van een strafbaar feit relevante informatie te verstrekken aan de handhavingsinstanties.

 

Informatie over geautomatiseerde individuele besluiten
Er vinden geen geautomatiseerde individuele besluiten plaats.

 

Rechtsgrond(en) voor het gebruik van uw gegevens

a)     Wij verwerken de gegevens die u ons hebt verstrekt ten behoeve van dienstverlening voor de uitvoering van een quasi-contractuele verhouding met u, opdat u onze dienst, d.w.z. onze website, kunt ophalen en gebruiken (art.6 lid 1 sub b AVG).

b)     Bovendien verwerken wij uw gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen (art. 6 lid 1 sub f AVG):

1.      Het is in ons belang de veiligheid van de gegevens te kunnen garanderen. Hiertoe worden de gegevens van elk bezoek in een protocolbestand opgeslagen en geanalyseerd.

2.      Het is ons gerechtvaardigd belang ons internetaanbod te optimaliseren. Ten behoeve hiervan worden in het kader van een verwerking dienstverleners ingezet, cookies geplaatst en bezoekgegevens aan een server van een dienstverlener (in dit geval Google) in de VS doorgegeven. Indien nodig vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van cookies.

 

Wistermijnen (en/of opslagduur)

§  Door de browser te sluiten worden de session cookies automatisch gewist.

§  Om technische redenen hebben wij uw IP-adres nodig voor het overdragen van de meetpixel. Dit adres wordt niet gebruikt voor statistische doeleinden en wordt aansluitend direct bij onze dienstverlener gewist/geanonimiseerd.

§  De gegevens die worden gebruikt voor de optimalisatie van ons internetaanbod incl. profilering worden na 26 maanden gewist.

§  Wij plaatsen een cookie om uw volgende bezoek te kunnen onderscheiden van uw eerste bezoek aan onze website. U kunt de cookie handmatig wissen; als u dit niet doet, wordt de cookie 26 maanden na uw laatste bezoek aan onze website automatisch gewist en vervolgens bij uw volgende bezoek opnieuw geplaatst met een nieuw ID.

 

Herkomst van de gegevens

Er worden geen gegevens verzameld bij derden.

Ontvangers van persoonsgegevens buiten de EU

·        Google Analytics: zie onderstaand Google Analytics

·        Google Fonts: op deze website wordt externe webfonts van Google Fonts gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. (“Google”). De implementatie van deze dienst vindt plaats via een serververbinding, doorgaans met een server van Google in de V.S. Hierdoor wordt via de serververbinding doorgegeven welke pagina’s van onze website u heeft bezocht. Ook wordt het IP-adres van de bezoeker van de website door Google opgeslagen. Verdere informatie met betrekking tot de omgang van Google met uw persoonsgegevens vindt u de privacyverklaring van Google.

De Europese Commissie besluit welke niet-EU landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken. Ondernemingen in de V.S, die deelnemen aan het EU-V.S. Privacy Shield, worden door de Europese Commissie erkent als data ontvanger met een adequaat beschermingsniveau. De EU-V.S. Privacy Shield regeling stelt zeker dat de verwerking van persoonsgegevens door onderneming die aan de Privacy Shield voorwaarden voldoen, voldoet aan het beschermingsniveau van de EU. Google geeft aan deel te nemen aan het EU-V.S. Privacy Shield. Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen middels de bovengenoemde contactgegevens.

 

Cookies en webtracking


Lekkerland maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd  (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). Cookies kunnen uw eindapparatuur of de bestanden die op uw eindapparatuur zijn opgeslagen, niet beschadigen.

 

Voor het plaatsen van cookies zal Lekkerland indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Lekkerland opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

 

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dat kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Lekkerland gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een nieuw bezoek opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot (bepaalde onderdelen van) de website.

 

Welke cookies worden gebruikt?

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen verschillende pagina’s.

2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de V.S. verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouder op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van de website ten volle kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de in de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en installeren:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Met een klik op deze link wordt een cookie op uw eindapparatuur geïnstalleerd die ons informeert dat uw persoonsgegevens niet voor webanalyse-doeleinden mogen worden verwerkt.

II.               Het volgen van de bestelling en de verzending van informatieberichten

 

Verwerkte gegevens en verwerkingsdoeleinden

Hieronder gaan wij nader in op de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, als gebruikmaakt van onze diensten met betrekking tot het volgen van bestellingen en het ontvangen van informatieberichten.

 

§  Volgen van de bestelling en informatieberichten: Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt zodat u kunt inloggen in onze webomgeving en voor het toesturen van informatieberichten.

 

Gegevens

Volgen van bestellingen en ontvangen van informatieberichten

Klantnummer

X

Aanhef

X

Naam

X

E-mailadres

X

Telefoonnummer

X

Bedrijfsnaam

X

Wachtwoord

X

 

Daarnaast worden de bovengenoemde gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden in het kader van belangenafwegingen ((art. 6 lid 1 sub f AVG (hierna ‘AVG”)). Deze belangen worden hieronder benoemd:

 

·        Indien zich in ons bedrijf een beveiligingsincident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, zijn wij verplicht om dit incident te melden aan de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 33 AVG). Aangezien het ons gerechtvaardigd belang is om deze wettelijke meldingsplicht zo snel mogelijk na te komen, kan het gebeuren dat - in het kader van het oplossen van het betreffende beveiligingsincident - gegevens over uw persoon verwerkt worden. De meldingen van deze beveiligingsincidenten aan toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming omvatten geen van u verzamelde persoonsgegevens.

·        Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te garanderen, voeren wij regelmatig veiligheidstests en werkzaamheidsproeven uit, in welk kader uw bovengenoemde gegevens verwerkt kunnen worden.

·        Het is in ons belang om in geval van rechtsvervolging bewijsmateriaal te bewaren tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken. Hiertoe bewaren wij de bijbehorende gegevens over uw persoon overeenkomstig deze verjaringstermijnen.

·        Bovendien is het in ons belang verdachte gevallen na te gaan en bij een concrete verdenking van een strafbaar feit relevante informatie te verstrekken aan de rechtshandhavingsinstanties.

 

Informatie over geautomatiseerde individuele besluiten

Er vinden geen geautomatiseerde individuele besluiten plaats.

 

Rechtsgrond(en) voor het gebruik van uw gegevens

Wij verwerken de gegevens die u ons hebt verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening met betrekking tot het volgen van bestellingen en het toesturen van informatieberichten, voor de uitvoering van een contractuele verhouding met u (art. 6 lid 1 sub b AVG).

Bovendien verwerken wij uw gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen (art. 6 lid 1 sub f AVG):

·        Het is in ons belang de veiligheid van de gegevens te kunnen garanderen. Hiertoe worden de gegevens van elk bezoek in een protocolbestand opgeslagen en geanalyseerd.

 

Wistermijnen (en/of opslagduur)

§  De reguliere bewaartermijn van uw gegevens bedraagt 3 jaar.

 

Herkomst van de gegevens

Er worden geen gegevens verzameld bij derden.

III.              Contact en andere diensten

 

Verwerkte gegevens en verwerkingsdoeleinden

Hieronder gaan wij nader in op de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, als u een verzoek hebt of gebruikmaakt van onze diensten.

 

§  Behandeling van verzoeken incl. contactformulier: Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt, als u een vraag of een verzoek hebt. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via het ingevulde contactformulier, per e-mail, chat of per fax hebt toegestuurd.

 

Gegevens

Behandeling van verzoeken incl. contactformulier

Naam

X

E-mailadres

X

Bericht

X

Telefoonnummer

X

 

Daarnaast worden de bovengenoemde gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden in het kader van belangenafwegingen ((art. 6 lid 1 sub f AVG (hierna ‘AVG”)). Deze belangen worden hieronder benoemd:

 

·        Indien zich in ons bedrijf een beveiligingsincident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, zijn wij verplicht om dit incident te melden aan de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 33 AVG). Aangezien het ons gerechtvaardigd belang is om deze wettelijke meldingsplicht zo snel mogelijk na te komen, kan het gebeuren dat - in het kader van het oplossen van het betreffende beveiligingsincident - gegevens over uw persoon verwerkt worden. De meldingen van deze beveiligingsincidenten aan toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming omvatten geen van u verzamelde persoonsgegevens.

·        Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te garanderen, voeren wij regelmatig veiligheidstests en werkzaamheidsproeven uit, in welk kader uw bovengenoemde gegevens verwerkt kunnen worden.

·        Het is in ons belang om in geval van rechtsvervolging bewijsmateriaal te bewaren tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken. Hiertoe bewaren wij de bijbehorende gegevens over uw persoon overeenkomstig deze verjaringstermijnen.

·        Bovendien is het in ons belang verdachte gevallen na te gaan en bij een concrete verdenking van een strafbaar feit relevante informatie te verstrekken aan de rechtshandhavingsinstanties.

 

Informatie over geautomatiseerde individuele besluiten

Er vinden geen geautomatiseerde individuele besluiten plaats.

 

Rechtsgrond(en) voor het gebruik van uw gegevens

Wij verwerken de gegevens die u ons hebt verstrekt ten behoeve van de behandeling van verzoeken incl. contactformulier, voor de uitvoering van een quasi-contractuele verhouding met u (art. 6 lid 1 sub b AVG).

Bovendien verwerken wij uw gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen (art. 6 lid 1 sub f AVG):

·        Het is in ons belang de veiligheid van de gegevens te kunnen garanderen. Hiertoe worden de gegevens van elk bezoek in een protocolbestand opgeslagen en geanalyseerd.

 

Wistermijnen (en/of opslagduur)

§  De reguliere bewaartermijn van uw gegevens bedraagt 3 jaar.

 

Herkomst van de gegevens

Er worden geen gegevens verzameld bij derden.

Welke Organisaties ontvangen uw gegevens?

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke organisaties ('ontvangers van gegevens') in welke gevallen uw gegevens ontvangen. Om welke gegevens het daarbij concreet gaat, kunt u nalezen in de bijbehorende hoofdstukken van deze verklaring. Doorgeven van uw gegevens vindt deels op grond van wettelijke meldingsplichten plaats. In andere gevallen maken wij gebruik van geselecteerde agenten en dienstverleners die als verwerkers (overeenkomstig art. 28 AVG) door ons worden ingezet en indien nodig toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Verwerkers zijn onderworpen aan diverse contractuele verplichtingen en mogen met name uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en voor het uitvoeren van de van ons gekregen opdracht verwerken.

 

Ontvangers van de gegevens

... ontvangen gegevens voor de volgende doeleinden

Toelichting

Dienstverleners voor optimalisatie van ons internetoptreden

Optimalisatie van het internetoptreden incl. profilering

Wij verbeteren onze websites voortdurend om u een optimale ervaring te bieden. Hiertoe verzamelen, bewaren en verwerken onze dienstverleners namens ons de vermelde gegevens over uw bezoek. Noch wij, noch de gemachtigde dienstverleners koppelen uw bezoekgegevens aan uw naam of andere persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.

Dienstverleners voor vernietiging van gegevensdragers

Dienstverlening, gegevensbeveiliging, optimalisatie en facturering van promotionele aanbiedingen incl. profilering, optimalisatie van het internetoptreden incl. profilering, weergave van foto's, behandeling van verzoeken incl. contactformulier, nieuwsbrief, RSS-feed, commentaarfunctie, station finder, prijsvraag, Facebook Connect

In het kader van een verwerking zetten wij dienstverleners in voor de vernietiging en verwijdering van papieren aktes en gegevensdragers.

IT-dienstverleners

Dienstverlening, gegevensbeveiliging, optimalisatie en facturering van promotionele aanbiedingen incl. profilering, optimalisatie van het internetoptreden incl. profilering, weergave van foto's, behandeling van verzoeken incl. contactformulier, nieuwsbrief, RSS-feed, commentaarfunctie, station finder, prijsvraag, Facebook Connect

In het kader van het gebruik van onze IT-infrastructuur en onze website kunnen de desbetreffende dienstverleners toegang vragen tot uw gegevens. Wij verplichten onze dienstverleners om de verwerking van uw gegevens altijd te beperken tot de omvang die nodig is voor de uitvoering van het doel.

Politie, advocaten, rechtshandhavingsinstanties, openbaar ministerie

Potentieel: Dienstverlening, gegevensbeveiliging, optimalisatie en facturering van promotionele aanbiedingen incl. profilering, optimalisatie van het internetoptreden incl. profilering, weergave van foto's, behandeling van verzoeken incl. contactformulier, nieuwsbrief, RSS-feed, commentaarfunctie, station finder, prijsvraag, Facebook Connect

Het is in ons belang verdachte gevallen na te gaan en bij een concrete verdenking van een strafbaar feit tegenover een klant alle benodigde gegevens aan de rechtshandhavingsinstanties te overleggen.

Google LLC

Terbeschikkingstelling van fonts

 

 

 

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op inzage in de persoonsgegevens die Lekkerland over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan wel indien u (meer) informatie wenst over de van u opgeslagen persoonsgegevens en/of het doel hiervan,  neem dan contact met ons op middels de bovengenoemde contactgegevens.

 

Klachten       

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Lekkerland bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijziging

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. 

Versie: 13-08-2018